Bachelor në Informatikë Ekonomike

BACHELOR NË INFORMATIKË EKONOMIKE
 
Mbi programin e studimit 
 
Informatika Ekonomike pajis studentët me aftësitë e duhura për të punuar me shumëllojshmëri të dhënash socio-ekonomike si dhe aplikimin e tyre në sistemet informatike. Programi ofron njohuri teorike dhe praktike në financë, kontabilitet, mikro dhe makroekonomi, politika ekonomike, dizenjim i sistemeve të ndryshme informatike, bazat e programimit dhe programimi në web, menaxhim i bazave të të dhënave si dhe formimi dhe implementimi i sistemeve inteligjente të përpunimit të të dhënave në sasi të mëdha. Të gjitha këto hapin rrugën për shumë profesione si analistë ekonomikë ose statistikë, menaxherë, dizenjues të sistemeve inteligjente ekonomike, konsulentë të sistemeve IT, analistë të të dhënave, etj. 
 
Punësimi i studentëve
 
Të diplomuarit në këtë program studimi fitojnë njohuri teorike dhe aftësi praktike në ekonomi, financë, kontabilitet, programim, rrjete kompjuterike dhe në modelimin e proceseve inteligjente të biznesit për përpunimin e të dhënave të ndryshme. 
 
Studentët do të jenë të aftë të punojnë me software analitikë të biznesit, të kuptojnë proceset e biznesit dhe të përgatisin projekte për implementimin e IT në biznes, në qendra e informacionit / automatizimi i zyrave, Menaxhimin e bazës së të dhënave me SQL, Oracle, etj, Auditimin e EDP / Sigurimi i cilësisë, 
 
Të diplomuarit në këtë program studimi mund të punojnë si programues, analistë, konsulentë të sistemeve IT, të aplikimeve të web, zhvillues të aplikacioneve desktop dhe mobile, etj... Gjithashtu, ata mund të punojnë në sektorë të ndryshëm të kompanive prodhuese, organizata tregtare dhe financiare, kompanitë e sigurimeve, banka, arsim dhe institucione të tjera publike dhe jopublike. 
 
Studentët do të jenë të aftë të përgatisin informacion të detajuar në fusha të ndryshme ekonomike, duke përdorur metoda statistikore kompjuterike dhe mund të implementojnë dhe sisteme inteligjente për përpunimin e të dhënave ekonomike dhe nxjerrjen e rezultateve të dëshiruara.
 
Duke fituar edhe njohuri kontabiliteti në këtë program studimi, të diplomuarit do të jenë të aftë edhe në
fushën e kontabilitetit dhe të përgatisin situatën financiare të firmës ose institucionit.
 
 
 

STUDY PLAN

Code

Course – Year I / Semester I

EMS 111

Mathematics I

CMP 119

Computer Organization

EMS 113

Introduction to Accounting

EMS 115

Introduction to Finance

CMP 111

Introduction to Algorithms and Programming

CMP 115

Data Structure

 

Code

Course – Year I / Semester II

EMS 112

Management

EMS 114

Basics of Marketing

EMS 116

Financial Accounting

CMP 110

Java programming

EMS 118

Mathematics II

CMP 114

Object Oriented Programming

 

Code

Course – Year II / Semester I

CMP 213

Microeconomics

CMP 217

Database

CMP 215

e-Commerce

CMP 211

Web Programming

EMS 211

Organizational Behavior

EFL 103

Advanced English I

 

Code

Course – Year II / Semester II

EMS 212

Statistics

CMP 214

Macroeconomics

CMP 220

Computer Networks

CMP 226

Graphs and Algorithms

EMS 214

Strategic Management

CMP 224

Operating Systems

 

Code

Course – Year III / Semester I

COM 305

Academic Research and Writing Methods

EMS 311

Cost Accounting

EMS 313

Economic Statistics

EMS 315

Business Tax

EMS 317

Operational Management

 

Elective courses

 

Code

Course – Year III / Semester II

CMP 310

Mobile Programming

CMP 314

Artificial Intelligence

CMP 312

Data Security

LAW 106

Business Right

EMS 320

Professional Practice

EMS 330

Microthesis / Final Exam