Bachelor në Financë Kontabilitet

Programi i studimit Bachelor në “Financë-Kontabilitet” bën të mundur njohjen dhe përditësimin e studentëve me ndryshimet e herëpashershme në Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe me mënyrën e zbatimit të këtyre standardeve, në procesin e zhvillimeve të shpejta të ekonomisë globale. Ky program studimi ka në fokus transmetimin e njohurive teorike dhe praktike tek studentët, që të përballojnë çdo sfidë në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të punës. Gjuha e programit të studimit “Financë-Kontabilitet” do të jetë anglishtja ndaj edhe kurrikula e programit është e pasur me literatutë bashkëkohore nga autorë të huaj, të cilët janë ekspertë të ekonomisë dhe tregjeve financiare ndërkombëtare. Qëllimi kryesor i këtij programi studimi është të nxjerrë në treg profesionistë me kualifikimin e duhur dhe me njohuritë e nevojshme në fushën e financës dhe kontabilitetit në rang kombëtar dhe ndërkombëtar.

Objektivi kryesor i programit Bachelor në Financë-Kontabilitet është t’u japë studentëve njohuritë e nevojshme bazë në fushën e financë-kontabilitetit, menaxhimit dhe ekonomisë, me qëllim formimin e specialistëve të aftë për të punuar në këto fusha, si specialistë finance dhe kontabiliteti të njësive të vogla e të mesme të sektorit privat dhe publik. Për realizimin e këtyre objektivave, programi parashikon thellime në fusha të tilla si ato të financës, të kontabilitetit, të statistikës, të mikro dhe makroekonomisë, të legjislacionit tregtar, etj.

Sistemi i njohurive, që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre edhe ndjekjen ejë karriere kërkimore, apo akademike, nëpërmjet vazhdimit të studimeve të ciklit të dytë, master i shkencave, ose të një masteri profesional, duke rritur kështu mundësinë e karrierës së tyre profesionale.

 

Plani Mësimor

Year I/Semester I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Totali

270

90

390

21

30

EMS 111

Matematikë I

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 117

Sisteme të Informimit dhe Komunikimit

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 113

Hyrje në Kontabilitet

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 115

Hyrje në Financë

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 121

Hyrje në Algoritme dhe Programim

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 127

Anglisht Biznesi I

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

 

Year I/Semester II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Totali

270

90

390

21

30

EMS 112

Menaxhim

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 114

Bazat e Marketingut

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 116

Kontabilitet Financiar

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 124

Financë Publike

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 118

Matematikë II

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 122

Komunikim Organizativ

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Year II/Semester I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Totali

270

90

390

21

30

EMS 213

Mikroekonomi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 229

Anglisht Biznesi II

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 215

e-Commerce

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 223

Financat Ndërkombëtare

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 225

Institucione dhe Tregje Financiare

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 227

Paraja dhe Banka

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

 

Year II/Semester II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Totali

270

90

390

21

30

EMS 212

Statistikë

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 216

Makroekonomi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 210

Drejtim Kontabiliteti

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 224

Menaxhim i Burimeve Njerëzore

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

EMS 214

Menaxhim Stategjik

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 226

Drejtim Financiar

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

 

Year III/Semester I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Totali

270

90

390

21

30

EMS 305

Metoda Kërkimi dhe Shkrim Akademik

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

EMS 301

Menaxhim Risku

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 303

Sigurime

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 315

Taksim Biznesi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 317

Menaxhim Operacional

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 307

Auditim

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

 

Year III/Semester II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Totali

210

120

420

18

30

EMS 318

Investime

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 322

Ekonometri

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 316

E Drejtë Biznesi

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

EMS 324

Praktika Profesionale

Anglisht

D

30

15

65

2.5

4

EMS

Lëndë me zgjedhje

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

EMS 332

Mikroteza / Provim Përfundimtar

Anglisht

E

0

45

105

1.5

6

 

Lëndë me zgjedhje

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

EMS 326

Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

EMS 328

Kontabilitet Kostoje

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5