Bachelor në Informatikë Ekonomike

Mbi programin e studimit 
 
Informatika Ekonomike pajis studentët me aftësitë e duhura për të punuar me shumëllojshmëri të dhënash socio-ekonomike si dhe aplikimin e tyre në sistemet informatike. Programi ofron njohuri teorike dhe praktike në financë, kontabilitet, mikro dhe makroekonomi, politika ekonomike, dizenjim i sistemeve të ndryshme informatike, bazat e programimit dhe programimi në web, menaxhim i bazave të të dhënave si dhe formimi dhe implementimi i sistemeve inteligjente të përpunimit të të dhënave në sasi të mëdha. Të gjitha këto hapin rrugën për shumë profesione si analistë ekonomikë ose statistikë, menaxherë, dizenjues të sistemeve inteligjente ekonomike, konsulentë të sistemeve IT, analistë të të dhënave, etj. 
 
Punësimi i studentëve
 
Të diplomuarit në këtë program studimi fitojnë njohuri teorike dhe aftësi praktike në ekonomi, financë, kontabilitet, programim, rrjete kompjuterike dhe në modelimin e proceseve inteligjente të biznesit për përpunimin e të dhënave të ndryshme. 
 
Studentët do të jenë të aftë të punojnë me software analitikë të biznesit, të kuptojnë proceset e biznesit dhe të përgatisin projekte për implementimin e IT në biznes, në qendra e informacionit / automatizimi i zyrave, Menaxhimin e bazës së të dhënave me SQL, Oracle, etj, Auditimin e EDP / Sigurimi i cilësisë, 
 
Të diplomuarit në këtë program studimi mund të punojnë si programues, analistë, konsulentë të sistemeve IT, të aplikimeve të web, zhvillues të aplikacioneve desktop dhe mobile, etj... Gjithashtu, ata mund të punojnë në sektorë të ndryshëm të kompanive prodhuese, organizata tregtare dhe financiare, kompanitë e sigurimeve, banka, arsim dhe institucione të tjera publike dhe jopublike. 
 
Studentët do të jenë të aftë të përgatisin informacion të detajuar në fusha të ndryshme ekonomike, duke përdorur metoda statistikore kompjuterike dhe mund të implementojnë dhe sisteme inteligjente për përpunimin e të dhënave ekonomike dhe nxjerrjen e rezultateve të dëshiruara.
 
Duke fituar edhe njohuri kontabiliteti në këtë program studimi, të diplomuarit do të jenë të aftë edhe në
fushën e kontabilitetit dhe të përgatisin situatën financiare të firmës ose institucionit.
 
 
 

Plani Mësimor

Viti I/ Semestri I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndë

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

270

90

390

21

30

EMS 111

Matematikë I

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 119

Organizim Kompjuterik

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 113

Hyrje në Kontabilitet

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 115

Hyrje në Financë

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 121

Hyrje në Algoritme dhe Programim

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 123

Strukturë të Dhënash

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

 

Viti I/ Semestri II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndë

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

240

120

390

20

30

EMS 112

Menaxhim

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 114

Bazat e Marketingut

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 116

Kontabilitet Financiar

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 110

Programim Java

Anglisht

B

30

30

65

3

5

EMS 118

Matematikë II

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 120

Programin i Orientuar në Objekte

Anglisht

D

30

30

65

3

5

 

Viti II/ Semestri I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndë

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

255

105

390

20.5

30

EMS 213

Mikroekonomi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 217

Bazat e të Dhënave

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 215

e-Commerce

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 219

Programim në Web

Anglisht

B

30

30

65

3

5

EMS 211

Sjellje Organizative

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 221

Anglisht e Avancuar I

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Viti II/ Semestri II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

270

90

390

21

30

EMS 212

Statistikë

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 216

Makroekonomi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 218

Rrjete Kompjuterike

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 220

Grafe dhe Algoritme

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 214

Menaxhim Stategjik

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 222

Sistemet Operative

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Viti III/ Semestri I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

SeminarE

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

270

90

390

21

30

EMS 305

Metoda Kërkimi dhe Shkrim Akademik

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 311

Kontabilitet Kostoje

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 313

Statistikë Ekonomike

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 315

Taksim Biznesi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 317

Menaxhim Operacional

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Lëndë me zgjedhje

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Viti III/ Semestri II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

195

135

420

17.5

30

EMS 310

Programim Mobile

Anglisht

B

30

30

65

3

5

EMS 314

Inteligjenca Artificiale

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 312

Siguri të Dhënash

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 316

E drejtë Biznesi

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

EMS 320

Praktika Profesionale

Anglisht

D

30

15

65

2.5

4

EMS 330

Mikroteza / Provim Përfundimtar

Anglisht

E

0

45

105

1.5

6

 

Lëndë me zgjedhje

Code

Course

Language

CG

Lectures

Seminar

IW

Cr.

ECTS

EMS 125

Programim ne Python

Anglisht

C

30

30

65

3

5

EMS 331

Data Mining

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5