Bachelor në Informatikë Ekonomike

Mbi programin e studimit 
 

Programi i studimit "Bachelor në Informatikë Ekonomike" është projektuar t'iu ofrojë studentëve njohuri më të gjera intelektuale, bashkëkohore e të gjithanshme në fushën e ekonomisë dhe teknologjisë. Informatika Ekonomike pajis studentët me aftësitë e duhura për të punuar me shumëllojshmëri të dhënash socio-ekonomike si dhe aplilkimin e tyre në sistemet informatike. Programi ofron njohuri teorike dhe praktike në financë, kontabilitet, mikro dhe makroekonomi, politika ekonomike, dizenjim i sistemeve të ndryshme informatike, bazat e programimit dhe programimi në web, menaxhim i bazave të të dhënave si dhe formimi dhe implementimi i sistemeve inteligjente të përpunimit të të dhënave në sasi të mëdha. Të gjitha këto hapin rrugën për shumë profesione si analistë ekonomikë ose statistikë, menaxherë, dizenjues të sistemeve inteligjente ekonomike, konsulentë të sistemeve IT, analistë të të dhënave, etj. 

 

Misioni

Misioni i programit "Informatikë Ekonomike" është hartuar në përputhje me misionin e përgjithshëm të Kolegjit Universitar Bedër, për të përgatitur nëpërmjet kërkimit shkencor dhe një filozofie arsimi me në thelb vlerat universale, studentë të gatshëm për t'u përballur me një treg pune konkurrues. Misioni kryesor është të përgatisë me njohuri teorike dhe praktike individë profesionistë e të kualifikuar të cilët do të kontribuojnë në fushën e ekonomisë dhe teknologjisë me aftësitë e tyre analitike, shkencore, teknologjike, sociale, financiare dhe kritike në sektorët publik ose privat ku do të angazhohen. 


Qëllimi

Qëllimi kryesor i programit është realizimi i studimeve cilësore dhe përgatitja efektive e studentëve nëpërmjet një ndërthurjeje harmonike të teorisë dhe praktikës në kushte bashkëkohore. Ky program synon të pajisë studentët me dije të larta akademike, kompetencë dhe njohuri të aplikuara në fushën e ekonomisë dhe informatikës, analizimit të të dhënave në mënyrë inteligjente dhe elementëve të sistemeve të informacionit, në mënyrë që të arrijnë përmbushje profesionale në një treg pune jo vetëm rajonal, por dhe botëror. 


Objektivat

Programi "Informatikë Ekonomike" ka si objektiv parësor pajisjen e studentëve me njohuri dhe përgatitje sa më të plotë profesionale në fushën e financës, kontabilitetit, ekonomisë, menaxhimit, dizenjimit të sistemeve të ndryshme informatike, bazave të programimit dhe programimit në web, menaxhimit të bazave të të dhënave, sigurisë së të dhënave si dhe programimit inteligjent.

Në fund të këtij programi studentët duhet minimalisht të jenë të aftë në përgatitjen e të dhënave dhe shërbimeve ekonomike, të përdorin dhe të adaptohen me të gjitha pajisjet dhe softwarët bashkëkohorë dhe sistemet teknologjike moderne të informacionit, të komunikojnë efektivisht me klientët, të zhvillojnë të menduarit kritik dhe të marrin vendime etike në çdo situatë.

Përmes një kurrikule efektive dhe të përditësuar, ky program ka si objektiv të zhvillojë tek studentët një botëkuptim të gjerë të afiësive teorike në ekonomi dhe informatikë, duke i gërshetuar me sa më tepër mbështetje praktike, për të arritur një shkallë të kualifikuar profesionale.

Një tjetër synim i programit është të nxjerrë në tregun e punës individë të përgatitur profesionalisht për t'u përballur me kushtet e një tregu të hapur global në fushën e informatikës dhe ekonomisë.

Gjithashtu, paketa e njohurive që ofrohet nga ky program dhe kompetencat që studentët fitojnë përmes tij, u jep atyre mundësinë të ndjekin edhe një karrierë kërkimore e akademike në një cikël më të lartë, për të rritur statusin e tyre profesional dhe përmbushjen personale. 

 

Mundësite e punësimit

Pas përfundimit me sukses të programit të studimit “Informatikë Ekonomike”, studentët do të kenë mundësi të ndjekin një shumëllojshmëri karrierash. Mundësitë e punësimit përfshijnë:  

Të diplomuarit në këtë program studimi fitojnë njohuri teorike dhe aftësi praktike në ekonomi, financë, kontabilitet, programim, rrjete kompjuterike dhe në modelimin e proceseve inteligjente të biznesit për përpunimin e të dhënave të ndryshme. 


Studentët do të jenë të aftë të punojnë me software analitikë të biznesit, të kuptojnë proceset e biznesit dhe të përgatisin projekte për implementimin e IT në biznes, në qendra e informacionit / automatizimi i zyrave, Menaxhimin e bazës së të dhënave me SQL, Oracle, etj, Auditimin e EDP / Sigurimi i cilësisë, 


Të diplomuarit në këtë program studimi mund të punojnë si programues, analistë, konsulentë të sistemeve IT, të aplikimeve të web, zhvillues të aplikacioneve desktop dhe mobile, etj... Gjithashtu, ata mund të punojnë në sektorë të ndryshëm të kompanive prodhuese, organizata tregtare dhe financiare, kompanitë e sigurimeve, banka, arsim dhe institucione të tjera publike dhe jopublike. 


Studentët do të jenë të aftë të përgatisin informacion të detajuar në fusha të ndryshme ekonomike, duke përdorur metoda statistikore kompjuterike dhe mund të implementojnë dhe sisteme inteligjente për përpunimin e të dhënave ekonomike dhe nxjerrjen e rezultateve të dëshiruara. Duke fituar edhe njohuri kontabiliteti në këtë program studimi, të diplomuarit do të jenë të aftë edhe në fushën e kontabilitetit dhe të përgatisin situatën financiare të firmës ose institucionit.

 
 
 
 

Plani Mësimor

Viti I/ Semestri I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndë

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

270

90

390

21

30

EMS 111

Matematikë I

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 119

Organizim Kompjuterik

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 113

Hyrje në Kontabilitet

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 115

Hyrje në Financë

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 121

Hyrje në Algoritme dhe Programim

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 123

Strukturë të Dhënash

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

 

Viti I/ Semestri II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndë

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

240

120

390

20

30

EMS 112

Menaxhim

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 114

Bazat e Marketingut

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 116

Kontabilitet Financiar

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 110

Programim Java

Anglisht

B

30

30

65

3

5

EMS 118

Matematikë II

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 120

Programin i Orientuar në Objekte

Anglisht

D

30

30

65

3

5

 

Viti II/ Semestri I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndë

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

255

105

390

20.5

30

EMS 213

Mikroekonomi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 217

Bazat e të Dhënave

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 215

e-Commerce

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 219

Programim në Web

Anglisht

B

30

30

65

3

5

EMS 211

Sjellje Organizative

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 221

Anglisht e Avancuar I

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Viti II/ Semestri II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

270

90

390

21

30

EMS 212

Statistikë

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 216

Makroekonomi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 218

Rrjete Kompjuterike

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 220

Grafe dhe Algoritme

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 214

Menaxhim Stategjik

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 222

Sistemet Operative

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Viti III/ Semestri I

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

SeminarE

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

270

90

390

21

30

EMS 305

Metoda Kërkimi dhe Shkrim Akademik

Anglisht

A

45

15

65

3.5

5

EMS 311

Kontabilitet Kostoje

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 313

Statistikë Ekonomike

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 315

Taksim Biznesi

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 317

Menaxhim Operacional

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Lëndë me zgjedhje

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

 

Viti III/ Semestri II

Kodi

Lënda

Gjuha e mësimdhënies

Tipi i Lëndës

Leksione

Seminare

Punë Individuale

Cr.

ECTS

Total

195

135

420

17.5

30

EMS 310

Programim Mobile

Anglisht

B

30

30

65

3

5

EMS 314

Inteligjenca Artificiale

Anglisht

B

45

15

65

3.5

5

EMS 312

Siguri të Dhënash

Anglisht

D

45

15

65

3.5

5

EMS 316

E drejtë Biznesi

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5

EMS 320

Praktika Profesionale

Anglisht

D

30

15

65

2.5

4

EMS 330

Mikroteza / Provim Përfundimtar

Anglisht

E

0

45

105

1.5

6

 

Lëndë me zgjedhje

Code

Course

Language

CG

Lectures

Seminar

IW

Cr.

ECTS

EMS 125

Programim ne Python

Anglisht

C

30

30

65

3

5

EMS 331

Data Mining

Anglisht

C

45

15

65

3.5

5