Bachelor në Informatikë Ekonomike

BACHELOR NË INFORMATIKË EKONOMIKE
 
Mbi programin e studimit 
 
Informatika Ekonomike pajis studentët me aftësitë e duhura për të punuar me shumëllojshmëri të dhënash socio-ekonomike si dhe aplikimin e tyre në sistemet informatike. Programi ofron njohuri teorike dhe praktike në financë, kontabilitet, mikro dhe makroekonomi, politika ekonomike, dizenjim i sistemeve të ndryshme informatike, bazat e programimit dhe programimi në web, menaxhim i bazave të të dhënave si dhe formimi dhe implementimi i sistemeve inteligjente të përpunimit të të dhënave në sasi të mëdha. Të gjitha këto hapin rrugën për shumë profesione si analistë ekonomikë ose statistikë, menaxherë, dizenjues të sistemeve inteligjente ekonomike, konsulentë të sistemeve IT, analistë të të dhënave, etj. 
 
Punësimi i studentëve
 
Të diplomuarit në këtë program studimi fitojnë njohuri teorike dhe aftësi praktike në ekonomi, financë, kontabilitet, programim, rrjete kompjuterike dhe në modelimin e proceseve inteligjente të biznesit për përpunimin e të dhënave të ndryshme. 
 
Studentët do të jenë të aftë të punojnë me software analitikë të biznesit, të kuptojnë proceset e biznesit dhe të përgatisin projekte për implementimin e IT në biznes, në qendra e informacionit / automatizimi i zyrave, Menaxhimin e bazës së të dhënave me SQL, Oracle, etj, Auditimin e EDP / Sigurimi i cilësisë, 
 
Të diplomuarit në këtë program studimi mund të punojnë si programues, analistë, konsulentë të sistemeve IT, të aplikimeve të web, zhvillues të aplikacioneve desktop dhe mobile, etj... Gjithashtu, ata mund të punojnë në sektorë të ndryshëm të kompanive prodhuese, organizata tregtare dhe financiare, kompanitë e sigurimeve, banka, arsim dhe institucione të tjera publike dhe jopublike. 
 
Studentët do të jenë të aftë të përgatisin informacion të detajuar në fusha të ndryshme ekonomike, duke përdorur metoda statistikore kompjuterike dhe mund të implementojnë dhe sisteme inteligjente për përpunimin e të dhënave ekonomike dhe nxjerrjen e rezultateve të dëshiruara.
 
Duke fituar edhe njohuri kontabiliteti në këtë program studimi, të diplomuarit do të jenë të aftë edhe në
fushën e kontabilitetit dhe të përgatisin situatën financiare të firmës ose institucionit.
 
 
 

STUDY PLAN

Code

Course – Year I / Semester I

EMS 111

Calculus I

EMS 119

Computer Organization and Systems

EMS 113

Introduction to Accounting

EMS 115

Introduction to Finance

EMS 121

Introduction to Algorithms and Programming

EMS 123

Data Structures

 

Code

Course – Year I / Semester II

EMS 112

Fundamentals of Management

EMS 114

Fundamentals of Marketing

EMS 116

Financial Accounting

EMS 110

Java programming

EMS 118

Calculus II

EMS 120

Object Oriented Programming

 

Code

Course – Year II / Semester I

EMS 213

Microeconomics

EMS 217

Database Fundamentals

EMS 215

e-Commerce

EMS 219

Web Programming

EMS 211

Organizational Behavior

EMS 221

Advanced English I

 

Code

Course – Year II / Semester II

EMS 212

Statistics

EMS 216

Macroeconomics

EMS 218

Computer Networking

EMS 220

Graphs and Algorithms

EMS 214

Strategic Management

EMS 222

Operating Systems

 

Code

Course – Year III / Semester I

EMS 305

Research Methods and Academic Writing 

EMS 311

Cost Accounting

EMS 313

Statistics for Economics 

EMS 315

Taxation

EMS 317

Operations Management

 

Elective courses

 

Code

Course – Year III / Semester II

EMS 310

Mobile Applications Development

EMS 314

Artificial Intelligence

EMS 312

Data Security

EMS 316

Business Law

EMS 320

Professional Practice

EMS 330

Thesis / Final Exam